การสร้างภาพข้อมูลหรือ Data Visualization ช่วยให้เราเข้าใจชุดข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและทำให้เราตัดสินใจในการจัดการกับข้อมูลเร็วขึ้น ซึ่ง Data Visualization สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการวิเคราะห์เชิงสถิติ

การสร้างภาพข้อมูลใน R สามารถทำได้จากหลากหลาย package ซึ่งใน tutorial นี้เราจะใช้ package ggplot2 ซึ่งเป็น package ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างกราฟิคได้หลากหลาย และสามารถปรับแต่งรูปแบบต่าง ๆ ได้ในแบบที่ต้องการ

#load packages
library(ggplot2)
library(psych)
library(Rmisc)

Mtcars data

ใน tutorial นี้เราจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน package ggplot2 ชื่อว่า mtcars ในการสร้างกราฟฟิค
หลังจาก import mtcars ลงมาแล้ว เราสามารถเซ็ตค่าตัวแปรได้ตามนี้

data("mtcars")

mtcars$vs <- factor(mtcars$vs, labels = c("V", "S"))
mtcars$am <- factor(mtcars$am, labels = c("automatic", "manual"))
mtcars$cyl <- as.factor(mtcars$cyl)
mtcars$gear <- as.factor(mtcars$gear)
mtcars$carb <- as.factor(mtcars$carb)

psych::describe(mtcars)
##    vars n  mean   sd median trimmed  mad  min  max range skew kurtosis  se
## mpg   1 32 20.09  6.03 19.20  19.70  5.41 10.40 33.90 23.50 0.61  -0.37 1.07
## cyl*   2 32  2.09  0.89  2.00  2.12  1.48 1.00  3.00  2.00 -0.17  -1.76 0.16
## disp   3 32 230.72 123.94 196.30 222.52 140.48 71.10 472.00 400.90 0.38  -1.21 21.91
## hp    4 32 146.69 68.56 123.00 141.19 77.10 52.00 335.00 283.00 0.73  -0.14 12.12
## drat   5 32  3.60  0.53  3.70  3.58  0.70 2.76  4.93  2.17 0.27  -0.71 0.09
## wt    6 32  3.22  0.98  3.33  3.15  0.77 1.51  5.42  3.91 0.42  -0.02 0.17
## qsec   7 32 17.85  1.79 17.71  17.83  1.42 14.50 22.90  8.40 0.37   0.34 0.32
## vs*   8 32  1.44  0.50  1.00  1.42  0.00 1.00  2.00  1.00 0.24  -2.00 0.09
## am*   9 32  1.41  0.50  1.00  1.38  0.00 1.00  2.00  1.00 0.36  -1.92 0.09
## gear*  10 32  1.69  0.74  2.00  1.62  1.48 1.00  3.00  2.00 0.53  -1.07 0.13
## carb*  11 32  2.72  1.37  2.00  2.65  1.48 1.00  6.00  5.00 0.35  -0.95 0.24

โดยข้อมูลประกอบไปด้วย
mpg - จำนวนแกลลอนของน้ำต่อ 1 ไมล์
cyl - จำนวนกระบอกสูบ
disp - ความจุของเครื่องยนต์ (ลูกบาศก์นิ้ว)
hp - แรงม้า
drat - สัดส่วนของเพลากลางของรถ
wt - น้ำหนัก
qsec - ความเร่ง
vs - รูปร่างของเครื่องยนต์ ‘V’ หรือ ‘S’
am - ระบบเกียร์อัตโนมัติ (auto) หรือ เกียร์กระปุก (manual)
gear - จำนวนเกียร์
carb - จำนวนตัวเผาไหม้เครื่องยนต์

Ggplot2 Package

Ggplot2 เป็น package ในรูปแบบของ Grammar of Graphic ที่ความยืดหยุ่น ซึ่งในการเขียนคำสั่งของ ggplot2 นั้น จะมีลักษณะเป็นการเรียงคำสั่งในแต่ละขั้น
โดยปกติแล้ว คำสั่งที่ใช้งานพื้นฐานจะประกอบไปด้วย

 • data - การเรียกข้อมูลที่ใช้งาน

 • aesthetic mappings - การเลือกตัวแปรที่จะปรากฎอยู่ในกราฟ

 • geometric objects - การเลือกวิธีการสร้างกราฟฟิค

 • Customizing เช่น การใส่ชื่อ เลือกธีม หรือลงสีให้กราฟ

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หากเราเริ่มคุ้นเคยกับคำสั่งพื้นฐานแล้ว เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมให้กราฟฟิคมีความสวยงามและตรงตามความต้องการของเรามากขึ้นได้

การสร้างกราฟ

ก่อนที่เราจะสร้างกราฟ เราควรสังเกตตัวแปรที่เราต้องการนำมาสร้างว่าเป็นตัวแปรลักษณะใด โดยสามารถใช้คำสั่ง str()

str(mtcars)
## 'data.frame':  32 obs. of 11 variables:
## $ mpg : num 21 21 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 ...
## $ cyl : Factor w/ 3 levels "4","6","8": 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 ...
## $ disp: num 160 160 108 258 360 ...
## $ hp : num 110 110 93 110 175 105 245 62 95 123 ...
## $ drat: num 3.9 3.9 3.85 3.08 3.15 2.76 3.21 3.69 3.92 3.92 ...
## $ wt : num 2.62 2.88 2.32 3.21 3.44 ...
## $ qsec: num 16.5 17 18.6 19.4 17 ...
## $ vs : Factor w/ 2 levels "V","S": 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 ...
## $ am : Factor w/ 2 levels "automatic","manual": 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ...
## $ gear: Factor w/ 3 levels "3","4","5": 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 ...
## $ carb: Factor w/ 6 levels "1","2","3","4",..: 4 4 1 1 2 1 4 2 2 4 ...

หลักการในการสร้างกราฟฟิคคือ การสังเกตจำนวนตัวแปรและลักษณะของตัวแปรในแกน x และ y โดยลักษณะของตัวแปรนี้จะเป็นการคัดรูปแบบกราฟของเรา
ใน tutorial นี้เราจะเรียนรู้สร้าง boxplot, bar graph และ line graph ค่ะ

การสร้าง boxplot

ในการสร้าง boxplot (หรือกราฟลักษณะอื่น ๆ) เราจะเริ่มกันที่การสร้างคำสั่งพื้นฐาน คือ data และ aesthetic mappings
โดยคำสั่งทั่วไปคือ ggplot(data = ชื่อไฟล์, aes(x = ตัวแปรแกน x, y = ตัวแปรแกน y)

คำสั่ง aes() สามารถเซ็ตค่าอื่น ๆ ได้ เช่น

 • ตำแหน่งของตัวแปร (x = และ y = )

 • สี: โดย color= เป็นสีเส้นขอบ และ fill= เป็นสีด้านใน

 • shape = รูปร่างของจุดข้อมูล และ size =ขนาดของจุดข้อมูล

ggplot(data = mtcars, aes(x = am, y = mpg))

ถ้าเรา run คำสั่งข้างต้น เราจะพบว่า กราฟฟิคมีเพียง background (หรือ coordinate system) และชื่อตัวแปรของเราเท่านั้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเขียนคำสั่งว่าเราต้องการให้กราฟออกมาเป็นรูปแบบใด (สามารถเข้าไปดูรูปแบบทั้งหมดได้ที่ help.search("geom_", package = "ggplot2")

สำหรับการสร้าง boxplot เราจะใช้คำสั่ง geom_boxplot() เพื่อเซ็ตค่า geometric objects

ggplot(data = mtcars, aes(x = am, y = mpg)) +
 geom_boxplot()

จะเห็นว่ากราฟ boxplot ที่สร้างขึ้นมามีเพียงตัวแปร x และ y หากเราต้องการจัดกลุ่มตัวแปร เราสามารถใช้คำสั่ง fill = ตัวแปรจัดกลุ่ม ใน aesthetic mapping เพื่อให้มีการจัดกลุ่มของตัวแปรในกราฟ

ggplot(data = mtcars, aes(x = am, y = mpg, fill = vs)) +
 geom_boxplot()

หากเราต้องการให้กราฟมีสีสันและชื่อแกนตามที่เราต้องการ เราสามารถเขียนคำสั่งต่อจาก คำสั่ง geometric ได้

ตัวอย่างคำสั่งอื่น ๆ ในการปรับแต่งกราฟ

 • เพิ่มลักษณะกราฟฟิค:

  • หากเราอยากให้ ggplot2 สร้างจุดข้อมูลในกราฟของเรา เราสามารถสั่งคำสั่ง geom_jitter() หลังจาก geometric objects หลักของเราได้
 • ตกแต่งกราฟ:

  • ใช้คำสั่ง alpha = ค่าโปรงใส เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของกราฟ

  • ใช้คำสั่ง width = ค่าความกว้างของกราฟ ในการกำหนดความกว้างของกราฟ

 • เพิ่มชื่อ:

  • แกน x และ y: ใช้คำสั่ง xlab = "ชื่อแกน x" และ ylab = "ชื่อแกน y"

  • ชื่อหัวกราฟ: ใช้คำสั่ง ggtitle("ชื่อหัวกราฟ")

 • เลือกใช้ theme:

  • ธีมของกราฟ: ใช้คำสั่ง theme_ ในการเลือกใช้ theme โดย คำสั่ง theme_classic จะใกล้เคียงกับ APA

  • สีของกราฟ:

   • เลือกจาก palette ที่มีชุดคำสั่งสี

    • สีเส้นขอบ: scale_color_brewer(palette = "ชื่อ palette ที่ต้องการ")

    • สีช่องในกล่องหรือคอลัมน์: scale_fill_brewer(palette = "ชื่อ palette ที่ต้องการ")

   • เลือกสีเอง

    • สีเส้นขอบ: scale_color_manual(values=c("สีที่1", "สีที่2", "สีที่3"))

    • สีช่องในกลุ่มหรือคอลัมน์: scale_fill_manual(values=c("สีที่1", "สีที่2", "สีที่3"))

Note: หากเลือกสีเอง จำนวนสีต้องเท่ากับจำนวนกลุ่มตัวแปรที่ต้องการจะให้มีสี

ggplot(data = mtcars, aes(x = am, y = mpg, fill = vs)) +
 geom_boxplot(alpha = 0.7, width = 0.6) +
 geom_jitter(alpha = 0.2, size = 2) +
 xlab("Types of Gear transmissions") +
 ylab("Miles per Gallon") +
 ggtitle("Motor Trend Car Road Tests") +
 theme_classic() +
 scale_color_brewer(palette="Accent") +
 scale_fill_brewer(palette="Accent")

จะเห็นได้ว่าสีของกล่องข้อมูลเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าไว้ และมีการแสดงของจุดข้อมูลที่มาจากชุดคำสั่ง geom_jitter() โดยมีความโปร่งใสของจุดข้อมูลให้เห็นในกราฟ

การสร้าง Bar Graph

การสร้าง Bar Graph เหมาะสมกับตัวแปรต้นที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม (discrete variable) ดังนั้นโครงสร้างของชุดคำสั่งจะคล้ายคลึงกับการสร้าง boxplot

เราสามารถสร้าง bar graph ได้ 2 วิธีคือ

 • geom_bar() จะมีคำสั่งพื้นฐานโดยมีความสูงของกราฟจากสัดส่วนของ n ในข้อมูล

 • geom_col() จะมีคำสั่งพื้นฐานโดยมีความสูงของกราฟเป็นค่าของข้อมูลนั้น ๆ คำสั่งนี้จะเหมาะสมกับข้อมูลที่ผ่านการหาค่าสถิติเชิงพรรณามาแล้ว (เช่นค่า n, mean, sd, se) และนำไปใช้งานได้สะดวกกว่าเมื่อต้องการสร้าง error_bar

ดังนั้น หากต้องการสร้าง bar graph อย่างง่าย เราสามารถใช้คำสั่ง geom_bar() ได้ โดยเพิ่มคำสั่ง stat = "summary" เมื่อต้องการค่าเฉลี่ย (mean) หรือ stat = "identity" เมื่อต้องการค่าผลรวม (sum)

นอกจากนี้แล้ว การสร้าง bar graph ยังสามารถเลือกการวางตัวของกราฟได้ โดยใช้คำสั่ง position =โดยค่าพื้นฐานของ geom_bar() คือ position = "stack" โดยจะเป็นการต่อกันของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ถ้าต้องการให้กราฟอยู่แยกกัน เราจะใช้คำสั่ง position = "dodge" หรือ position = position_dodge(ค่าความห่าง)

# x axis is am
# stack
stack <- ggplot(data = mtcars, aes(x = am, y = mpg, fill = vs)) +
     geom_bar(stat = "summary") +
     ggtitle("stack") +
     theme_classic()
# dodge
dodge <- ggplot(data = mtcars, aes(x = am, y = mpg, fill = vs)) +
     geom_bar(stat = "summary", position = position_dodge(0.9)) +
     ggtitle("dodge") +
     theme_classic()
#x axis is vs
# stack
stack2 <- ggplot(data = mtcars, aes(x = vs, y = mpg, fill = am)) +
     geom_bar(stat = "summary") +
     ggtitle("stack") +
     theme_classic()
# dodge
dodge2 <- ggplot(data = mtcars, aes(x = vs, y = mpg, fill = am)) +
     geom_bar(stat = "summary", position = position_dodge(0.9)) +
     ggtitle("dodge") +
     theme_classic()

describeBy(mpg ~ am * vs, data = mtcars)
## 
## Descriptive statistics by group 
## am: automatic
## vs: V
##   vars n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
## mpg  1 12 15.05 2.77  15.2  15.1 2.3 10.4 19.2  8.8 -0.28  -0.96 0.8
## -------------------------------------------------------------------------------- 
## am: manual
## vs: V
##   vars n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## mpg  1 6 19.75 4.01 20.35  19.75 3.85 15 26  11 0.21  -1.53 1.64
## -------------------------------------------------------------------------------- 
## am: automatic
## vs: S
##   vars n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## mpg  1 7 20.74 2.47  21.4  20.74 3.26 17.8 24.4  6.6 0.1  -1.75 0.93
## -------------------------------------------------------------------------------- 
## am: manual
## vs: S
##   vars n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis se
## mpg  1 7 28.37 4.76  30.4  28.37 4.6 21.4 33.9 12.5 -0.35  -1.73 1.8

การสร้างกราฟที่มี Error Bar

ในการสร้างกราฟแบบ bar graph และ line graph เราสามารถที่จะแสดงผลความคลาดเคลื่อนข้อมูลโดยเพิ่มคำสั่ง geom_errorbar() โดยเราสามารถหาค่า sd, se, หรือ ci จากข้อมูลที่เรามีก่อนการสร้าง Error Bar โดยใช้คำสั่ง summarySE() จาก package Rmiscโดยใช้คำสั่ง

summarySE(ชื่อไฟล์, measurevar = "ชื่อตัวแปรที่ต้องการหาค่ามาตรฐาน", groupvars = c("ชื่อกลุ่ม 1", "ชื่อกลุ่ม 2"))

library(Rmisc)

sum <- summarySE(mtcars, measurevar="mpg", groupvars=c("am","vs"))
sum
##     am vs N   mpg    sd    se    ci
## 1 automatic V 12 15.05000 2.774396 0.8008991 1.762767
## 2 automatic S 7 20.74286 2.471071 0.9339769 2.285359
## 3  manual V 6 19.75000 4.008865 1.6366124 4.207046
## 4  manual S 7 28.37143 4.757701 1.7982418 4.400139

เมื่อได้ค่าความคลาดเคลื่อนออกมาแล้ว เราจะสร้างกราฟจาก object ที่มาจาก summarySE() นี้

โดยในการสร้าง line graph เราจะใช้คำสั่ง geom_point() และ geom_line() โดย geom_point() จะเป็นการกำหนดให้กราฟมีจุดที่เป็นค่า mean และ geom_line()จะเป็นการใส่เส้นกราฟ ซึ่งเราสามารถเซ็ตให้กราฟมีการแยกกลุ่มตามที่เรากำหนดโดยใส่ aes(group = ตัวแปรจัดกลุ่ม)

จากนั้น เพิ่มคำสั่ง geom_errorbar() ในการสร้าง error bar โดยใช้คำสั่ง aes(ymin = ชื่อตัวแปรค่า mean - ci, ymax = ชื่อตัวแปรค่า mean + ci) (Note: เราสามารถใช้ค่า sd หรือ se ในการสร้าง error bar ได้โดยการเปลี่ยน ci เป็น sd หรือ se)

หากกราฟที่ปรากฎออกมามีค่าแกน x และ y ที่ไม่สมดุล เราสามารถใช้คำสั่ง xlim() หรือ ylim() เพื่อปรับแก้สเกลให้เหมาะสมได้

#only plot
line.plot <- ggplot(sum, aes(x = am, y = mpg, color = vs)) +
       geom_point(position = position_dodge(.2)) +
       geom_line(aes(group = vs), position = position_dodge(.2)) +
       ylim(5, 35) +
       ggtitle("Line Plot without Error Bar") +
       theme_classic() +
       scale_color_brewer(palette="Accent")

#with error

line.error <- ggplot(sum, aes(x = am, y = mpg, color = vs)) +
       geom_point(position = position_dodge(.2)) +
       geom_line(aes(group = vs), position = position_dodge(.2)) +
       geom_errorbar(aes(ymin=mpg-ci, ymax=mpg+ci), width=.2, 
              position=position_dodge(.2)) +
       ylim(5, 35) +
       ggtitle("Line Plot with Error Bar") +
       theme_classic() +
       scale_color_brewer(palette="Accent")

นอกจากนี้ การสร้าง error bar ด้วยคำสั่ง geom_errorbar() ยังสามารถนำไปประยุกต์กับ bar graph ได้เช่นกัน แต่ในกรณีรการสร้าง bar graph จากข้อมูลที่หาค่าสถิติจากคำสั่ง summarySE() มาแล้วนั้น สังเกตว่าจะมีค่า mean เฉลี่ยแต่ละกลุ่ม (และค่าความคลาดเคลื่อนอื่น ๆ) เท่านั้น ดังนั้นในกรณีนี้เราจะใช้คำสั่ง geom_col() ในการสร้าง bar graph

bar.error <- ggplot(sum, aes(x = am, y = mpg, color = vs)) + 
       geom_col(aes(fill = vs), alpha = .5, position = position_dodge(.9)) +
       geom_errorbar(aes(ymin=mpg-ci, ymax=mpg+ci), width = .3, 
              position = position_dodge(.9)) + 
       theme_classic() +
       scale_color_manual(values=c("#999999", "#E69F00", "#56B4E9")) +
       scale_fill_manual(values=c("#999999", "#E69F00", "#56B4E9"))

bar.error

การสร้างกราฟรูปแบบอื่น ๆ

นอกจาก boxplot, Bar Graph และ Line Graph แล้ว package Ggplot2 ยังช่วยเราในการสร้างกราฟอื่น ๆ ได้ เช่น กราฟที่มีตัวแปรเป็นตัวแปรต่อเนื่อง (continuous variable) เราสามารถใช้คำสั่ง geom_point() ในการสร้างจุดข้อมูล และ geom_smooth() ในการหาเส้นตรงที่เหมาะสมระหว่างข้อมูลทั้งสองตัวแปร โดยเพิ่มคำสั่ง geom_smooth(method = lm)

con.point <- ggplot(mtcars, aes(x = hp, y = mpg, color = hp)) + 
       geom_point(aes(color = hp)) +
       geom_smooth(method = lm, color = "darkblue") +
       theme_classic()

con.point

เรายังสามารถสร้างข้อมูลเชิงเส้นโดยการใช้คำสั่ง geom_line() และ geom_jitter() ในการสร้างกราฟเส้น

con.line <- ggplot(mtcars, aes(x = hp, y = mpg, group = vs)) + 
       geom_line(color = "blue3", position = position_dodge(.9)) +
       geom_jitter(aes(color = vs), alpha = 0.6, size = 3) +
       theme_classic()

con.line

การปรับแต่งสีในกราฟ

เราสามารถเลือกปรับแต่งกราฟได้โดยการใช้คำสั่ง theme_ และการใส่สีของกราฟ
ทั้ง R และ Ggplot2 มีระบบสีที่ช่วยให้เราเลือกสี 2 วิธี คือ 1. เราสามารถใส่ชื่อสีที่เราต้องการได้โดยเรียกดูชื่อสีในคำสั่ง colors() ซึ่งเป็นคำสั่งจาก Base R หรือ 2. คำสั่ง display.brewer.all()จาก package RColorBrewer

colors()
##  [1] "white"        "aliceblue"      "antiquewhite"     "antiquewhite1"    
##  [5] "antiquewhite2"    "antiquewhite3"    "antiquewhite4"    "aquamarine"     
##  [9] "aquamarine1"     "aquamarine2"     "aquamarine3"     "aquamarine4"     
## [13] "azure"        "azure1"        "azure2"        "azure3"       
## [17] "azure4"        "beige"        "bisque"        "bisque1"       
## [21] "bisque2"       "bisque3"       "bisque4"       "black"        
## [25] "blanchedalmond"    "blue"         "blue1"        "blue2"        
## [29] "blue3"        "blue4"        "blueviolet"      "brown"        
## [33] "brown1"        "brown2"        "brown3"        "brown4"       
## [37] "burlywood"      "burlywood1"      "burlywood2"      "burlywood3"     
## [41] "burlywood4"      "cadetblue"      "cadetblue1"      "cadetblue2"     
## [45] "cadetblue3"      "cadetblue4"      "chartreuse"      "chartreuse1"     
## [49] "chartreuse2"     "chartreuse3"     "chartreuse4"     "chocolate"      
## [53] "chocolate1"      "chocolate2"      "chocolate3"      "chocolate4"     
## [57] "coral"        "coral1"        "coral2"        "coral3"       
## [61] "coral4"        "cornflowerblue"    "cornsilk"       "cornsilk1"      
## [65] "cornsilk2"      "cornsilk3"      "cornsilk4"      "cyan"        
## [69] "cyan1"        "cyan2"        "cyan3"        "cyan4"        
## [73] "darkblue"       "darkcyan"       "darkgoldenrod"    "darkgoldenrod1"   
## [77] "darkgoldenrod2"    "darkgoldenrod3"    "darkgoldenrod4"    "darkgray"      
## [81] "darkgreen"      "darkgrey"       "darkkhaki"      "darkmagenta"     
## [85] "darkolivegreen"    "darkolivegreen1"   "darkolivegreen2"   "darkolivegreen3"   
## [89] "darkolivegreen4"   "darkorange"      "darkorange1"     "darkorange2"     
## [93] "darkorange3"     "darkorange4"     "darkorchid"      "darkorchid1"     
## [97] "darkorchid2"     "darkorchid3"     "darkorchid4"     "darkred"       
## [101] "darksalmon"      "darkseagreen"     "darkseagreen1"    "darkseagreen2"    
## [105] "darkseagreen3"    "darkseagreen4"    "darkslateblue"    "darkslategray"    
## [109] "darkslategray1"    "darkslategray2"    "darkslategray3"    "darkslategray4"   
## [113] "darkslategrey"    "darkturquoise"    "darkviolet"      "deeppink"      
## [117] "deeppink1"      "deeppink2"      "deeppink3"      "deeppink4"      
## [121] "deepskyblue"     "deepskyblue1"     "deepskyblue2"     "deepskyblue3"    
## [125] "deepskyblue4"     "dimgray"       "dimgrey"       "dodgerblue"     
## [129] "dodgerblue1"     "dodgerblue2"     "dodgerblue3"     "dodgerblue4"     
## [133] "firebrick"      "firebrick1"      "firebrick2"      "firebrick3"     
## [137] "firebrick4"      "floralwhite"     "forestgreen"     "gainsboro"      
## [141] "ghostwhite"      "gold"         "gold1"        "gold2"        
## [145] "gold3"        "gold4"        "goldenrod"      "goldenrod1"     
## [149] "goldenrod2"      "goldenrod3"      "goldenrod4"      "gray"        
## [153] "gray0"        "gray1"        "gray2"        "gray3"        
## [157] "gray4"        "gray5"        "gray6"        "gray7"        
## [161] "gray8"        "gray9"        "gray10"        "gray11"       
## [165] "gray12"        "gray13"        "gray14"        "gray15"       
## [169] "gray16"        "gray17"        "gray18"        "gray19"       
## [173] "gray20"        "gray21"        "gray22"        "gray23"       
## [177] "gray24"        "gray25"        "gray26"        "gray27"       
## [181] "gray28"        "gray29"        "gray30"        "gray31"       
## [185] "gray32"        "gray33"        "gray34"        "gray35"       
## [189] "gray36"        "gray37"        "gray38"        "gray39"       
## [193] "gray40"        "gray41"        "gray42"        "gray43"       
## [197] "gray44"        "gray45"        "gray46"        "gray47"       
## [201] "gray48"        "gray49"        "gray50"        "gray51"       
## [205] "gray52"        "gray53"        "gray54"        "gray55"       
## [209] "gray56"        "gray57"        "gray58"        "gray59"       
## [213] "gray60"        "gray61"        "gray62"        "gray63"       
## [217] "gray64"        "gray65"        "gray66"        "gray67"       
## [221] "gray68"        "gray69"        "gray70"        "gray71"       
## [225] "gray72"        "gray73"        "gray74"        "gray75"       
## [229] "gray76"        "gray77"        "gray78"        "gray79"       
## [233] "gray80"        "gray81"        "gray82"        "gray83"       
## [237] "gray84"        "gray85"        "gray86"        "gray87"       
## [241] "gray88"        "gray89"        "gray90"        "gray91"       
## [245] "gray92"        "gray93"        "gray94"        "gray95"       
## [249] "gray96"        "gray97"        "gray98"        "gray99"       
## [253] "gray100"       "green"        "green1"        "green2"       
## [257] "green3"        "green4"        "greenyellow"     "grey"        
## [261] "grey0"        "grey1"        "grey2"        "grey3"        
## [265] "grey4"        "grey5"        "grey6"        "grey7"        
## [269] "grey8"        "grey9"        "grey10"        "grey11"       
## [273] "grey12"        "grey13"        "grey14"        "grey15"       
## [277] "grey16"        "grey17"        "grey18"        "grey19"       
## [281] "grey20"        "grey21"        "grey22"        "grey23"       
## [285] "grey24"        "grey25"        "grey26"        "grey27"       
## [289] "grey28"        "grey29"        "grey30"        "grey31"       
## [293] "grey32"        "grey33"        "grey34"        "grey35"       
## [297] "grey36"        "grey37"        "grey38"        "grey39"       
## [301] "grey40"        "grey41"        "grey42"        "grey43"       
## [305] "grey44"        "grey45"        "grey46"        "grey47"       
## [309] "grey48"        "grey49"        "grey50"        "grey51"       
## [313] "grey52"        "grey53"        "grey54"        "grey55"       
## [317] "grey56"        "grey57"        "grey58"        "grey59"       
## [321] "grey60"        "grey61"        "grey62"        "grey63"       
## [325] "grey64"        "grey65"        "grey66"        "grey67"       
## [329] "grey68"        "grey69"        "grey70"        "grey71"       
## [333] "grey72"        "grey73"        "grey74"        "grey75"       
## [337] "grey76"        "grey77"        "grey78"        "grey79"       
## [341] "grey80"        "grey81"        "grey82"        "grey83"       
## [345] "grey84"        "grey85"        "grey86"        "grey87"       
## [349] "grey88"        "grey89"        "grey90"        "grey91"       
## [353] "grey92"        "grey93"        "grey94"        "grey95"       
## [357] "grey96"        "grey97"        "grey98"        "grey99"       
## [361] "grey100"       "honeydew"       "honeydew1"      "honeydew2"      
## [365] "honeydew3"      "honeydew4"      "hotpink"       "hotpink1"      
## [369] "hotpink2"       "hotpink3"       "hotpink4"       "indianred"      
## [373] "indianred1"      "indianred2"      "indianred3"      "indianred4"     
## [377] "ivory"        "ivory1"        "ivory2"        "ivory3"       
## [381] "ivory4"        "khaki"        "khaki1"        "khaki2"       
## [385] "khaki3"        "khaki4"        "lavender"       "lavenderblush"    
## [389] "lavenderblush1"    "lavenderblush2"    "lavenderblush3"    "lavenderblush4"   
## [393] "lawngreen"      "lemonchiffon"     "lemonchiffon1"    "lemonchiffon2"    
## [397] "lemonchiffon3"    "lemonchiffon4"    "lightblue"      "lightblue1"     
## [401] "lightblue2"      "lightblue3"      "lightblue4"      "lightcoral"     
## [405] "lightcyan"      "lightcyan1"      "lightcyan2"      "lightcyan3"     
## [409] "lightcyan4"      "lightgoldenrod"    "lightgoldenrod1"   "lightgoldenrod2"   
## [413] "lightgoldenrod3"   "lightgoldenrod4"   "lightgoldenrodyellow" "lightgray"      
## [417] "lightgreen"      "lightgrey"      "lightpink"      "lightpink1"     
## [421] "lightpink2"      "lightpink3"      "lightpink4"      "lightsalmon"     
## [425] "lightsalmon1"     "lightsalmon2"     "lightsalmon3"     "lightsalmon4"    
## [429] "lightseagreen"    "lightskyblue"     "lightskyblue1"    "lightskyblue2"    
## [433] "lightskyblue3"    "lightskyblue4"    "lightslateblue"    "lightslategray"   
## [437] "lightslategrey"    "lightsteelblue"    "lightsteelblue1"   "lightsteelblue2"   
## [441] "lightsteelblue3"   "lightsteelblue4"   "lightyellow"     "lightyellow1"    
## [445] "lightyellow2"     "lightyellow3"     "lightyellow4"     "limegreen"      
## [449] "linen"        "magenta"       "magenta1"       "magenta2"      
## [453] "magenta3"       "magenta4"       "maroon"        "maroon1"       
## [457] "maroon2"       "maroon3"       "maroon4"       "mediumaquamarine"  
## [461] "mediumblue"      "mediumorchid"     "mediumorchid1"    "mediumorchid2"    
## [465] "mediumorchid3"    "mediumorchid4"    "mediumpurple"     "mediumpurple1"    
## [469] "mediumpurple2"    "mediumpurple3"    "mediumpurple4"    "mediumseagreen"   
## [473] "mediumslateblue"   "mediumspringgreen"  "mediumturquoise"   "mediumvioletred"   
## [477] "midnightblue"     "mintcream"      "mistyrose"      "mistyrose1"     
## [481] "mistyrose2"      "mistyrose3"      "mistyrose4"      "moccasin"      
## [485] "navajowhite"     "navajowhite1"     "navajowhite2"     "navajowhite3"    
## [489] "navajowhite4"     "navy"         "navyblue"       "oldlace"       
## [493] "olivedrab"      "olivedrab1"      "olivedrab2"      "olivedrab3"     
## [497] "olivedrab4"      "orange"        "orange1"       "orange2"       
## [501] "orange3"       "orange4"       "orangered"      "orangered1"     
## [505] "orangered2"      "orangered3"      "orangered4"      "orchid"       
## [509] "orchid1"       "orchid2"       "orchid3"       "orchid4"       
## [513] "palegoldenrod"    "palegreen"      "palegreen1"      "palegreen2"     
## [517] "palegreen3"      "palegreen4"      "paleturquoise"    "paleturquoise1"   
## [521] "paleturquoise2"    "paleturquoise3"    "paleturquoise4"    "palevioletred"    
## [525] "palevioletred1"    "palevioletred2"    "palevioletred3"    "palevioletred4"   
## [529] "papayawhip"      "peachpuff"      "peachpuff1"      "peachpuff2"     
## [533] "peachpuff3"      "peachpuff4"      "peru"         "pink"        
## [537] "pink1"        "pink2"        "pink3"        "pink4"        
## [541] "plum"         "plum1"        "plum2"        "plum3"        
## [545] "plum4"        "powderblue"      "purple"        "purple1"       
## [549] "purple2"       "purple3"       "purple4"       "red"         
## [553] "red1"         "red2"         "red3"         "red4"        
## [557] "rosybrown"      "rosybrown1"      "rosybrown2"      "rosybrown3"     
## [561] "rosybrown4"      "royalblue"      "royalblue1"      "royalblue2"     
## [565] "royalblue3"      "royalblue4"      "saddlebrown"     "salmon"       
## [569] "salmon1"       "salmon2"       "salmon3"       "salmon4"       
## [573] "sandybrown"      "seagreen"       "seagreen1"      "seagreen2"      
## [577] "seagreen3"      "seagreen4"      "seashell"       "seashell1"      
## [581] "seashell2"      "seashell3"      "seashell4"      "sienna"       
## [585] "sienna1"       "sienna2"       "sienna3"       "sienna4"       
## [589] "skyblue"       "skyblue1"       "skyblue2"       "skyblue3"      
## [593] "skyblue4"       "slateblue"      "slateblue1"      "slateblue2"     
## [597] "slateblue3"      "slateblue4"      "slategray"      "slategray1"     
## [601] "slategray2"      "slategray3"      "slategray4"      "slategrey"      
## [605] "snow"         "snow1"        "snow2"        "snow3"        
## [609] "snow4"        "springgreen"     "springgreen1"     "springgreen2"    
## [613] "springgreen3"     "springgreen4"     "steelblue"      "steelblue1"     
## [617] "steelblue2"      "steelblue3"      "steelblue4"      "tan"         
## [621] "tan1"         "tan2"         "tan3"         "tan4"        
## [625] "thistle"       "thistle1"       "thistle2"       "thistle3"      
## [629] "thistle4"       "tomato"        "tomato1"       "tomato2"       
## [633] "tomato3"       "tomato4"       "turquoise"      "turquoise1"     
## [637] "turquoise2"      "turquoise3"      "turquoise4"      "violet"       
## [641] "violetred"      "violetred1"      "violetred2"      "violetred3"     
## [645] "violetred4"      "wheat"        "wheat1"        "wheat2"       
## [649] "wheat3"        "wheat4"        "whitesmoke"      "yellow"       
## [653] "yellow1"       "yellow2"       "yellow3"       "yellow4"       
## [657] "yellowgreen"
RColorBrewer::display.brewer.all()

 

Copyright © 2022 Kris Ariyabuddhiphongs