1. การคำนวณความแปรปรวน (variance)

การคำนวณค่าความแปรปรวนใน R นั้นทำได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง var() อย่างไรก็ดีวัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้ คือ แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการคำนวณค่าความแปรปรวนไปทีละขั้นด้วยคำสั่ง R

สมมติว่า เราเปิดร้านอาหารและเก็บข้อมูลการสั่งโอเลี้ยงของลูกค้าแต่ละโต๊ะ

โต๊ะ | จำนว นแก้ว
A 2
B 4
C 3
D 1
E 1
F 2
G 1

เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างตัวแปร (variable) ชื่อ drinks เพื่อบันทึกข้อมูลจำนวนแก้วโอเลี้ยงจากแต่ละโต๊ะ

drinks <- c(2, 4, 3, 1, 1, 2, 1)
drinks
## [1] 2 4 3 1 1 2 1

เราต้องการคำนวณค่าการกระจายตัวของการสั่งโอเลี้ยง โดยใช้ค่าความแปรปรวน (variance) ซึ่งมีสูตรคำนวณคือ \[s^2 = \frac{\sum{(X - \bar{X})^2}}{N -1}\]

ในสมการนี้เรารู้ว่า
ค่า \(X\) คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัว
ค่า \(N\) คือ ค่าจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

เราใช้คำสั่ง length() เพื่อหาจำนวนตัวอย่างในตัวแปร

n <- length(drinks)
n
## [1] 7

จึงเหลือค่า \(\bar{X}\) ที่ต้องคำนวณด้วยคำสั่ง mean()

mean_drinks <- mean(drinks)
mean_drinks
## [1] 2

การคำนวณการกระจายตัว คือ การหาว่าข้อมูลแต่ละตัวเบี่ยงเบนในจากค่ากลาง (ค่าเฉลี่ย) มากน้อยเพียงใด (deviation scores) เราจะนำค่าข้อมูลแต่ละตัวใน drink ไปลบด้วยค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ จากนั้นบันทึกลงในตัวแปรชื่อ deviation_drinks

deviation_drinks <- drinks - mean_drinks 
deviation_drinks
## [1] 0 2 1 -1 -1 0 -1

ค่าความเบี่ยงเบนแบบนี้จะประกอบไปด้วยค่าที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย (ติดบวก) หรือค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (ติดลบ) และเมื่อรวมกันได้จะได้ 0 ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้คำนวณอะไรต่อได้

sum(deviation_drinks)
## [1] 0

เพื่อให้ได้ ขนาด (magnitude) ของความเบี่ยงเบนที่ไม่ติดลบ จึงนำค่าเบี่ยงเบนนี้ไปยกกำลังสอง

sqr_dev <- deviation_drinks ^ 2
sqr_dev
## [1] 0 4 1 1 1 0 1

จากนั้นถึงหาผลรวม (sum) ตามสูตร \(\sum{(X - \bar{X})^2}\)
ค่าผลรวมนี้เรียกว่า sum of squares (SS) หรือที่เรียกเต็ม ๆ ว่า sum of squared deviations

sum(sqr_dev)
## [1] 8

จากนั้นนำไปหารด้วย degrees of freedom (\(N - 1\)) ซึ่งก็คือการคำนวณว่า โดยเฉลี่ยแล้วข้อมูลเบี่ยงเบนมากน้อยเพียงใด (mean of squares; MS) หรือที่เรียกว่าค่าความแปรปรวน

sum(sqr_dev)/(n-1)
## [1] 1.333333

เนื่องจากเป็นค่าที่มีการคำนวณบ่อย R จึงมีคำสั่งเฉพาะสำหรับความแปรปรวน คือ var() (สามารถทดสอบได้ว่าทั้งสองค่าเท่ากันด้วย ==)

var(drinks)
## [1] 1.333333
sum(sqr_dev)/(n-1) == var(drinks) #same value
## [1] TRUE

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก็คือรากที่สองของ variance

คำสั่งรากที่สอง คือ sqrt()

sqrt(var(drinks))
## [1] 1.154701

R มีคำสั่งเฉพาะสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ sd()

sd(drinks)
## [1] 1.154701

เทคนิคการเขียนโค้ด

เมื่อเราเริ่มชำนาญในการเรียกใช้คำสั่งต่าง ๆ แล้ว เราสามารถประหยัดบรรทัดการเขียนโค้ด ด้วยการซ้อนคำสั่งต่าง ๆ เข้าด้วย เช่น sum((drinks-mean(drinks))^2) จะได้ค่า sum of squares

หากต้องการซ้อนคำสั่งเพื่อคำนวณความแปรปรวนสามารถทำได้ดังนี้

sum((drinks-mean(drinks))^2)/(length(drinks)-1)
## [1] 1.333333

2. ค่าสถิติเชิงพรรณาจากข้อมูลตัวอย่าง

2.1 นำเข้าข้อมูลและตั้งค่า working directory

การนำเข้าด้วยโค้ด

เพื่อให้โค้ดทำงานง่ายที่สุด แนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล (csv) นี้ลงใน working directory (สามารถดู working directory ได้ด้วย getwd() )

หากไฟล์ R script ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ใน directory อื่น เราสามารถเปลี่ยน working directory ไปยัง folder ของไฟล์นั้นได้ โดยเลือกเมนู Session -> Set working directory -> To source file location (หรือใช้คำสั่ง R ด้านล่าง) และให้ save ไฟล์ข้อมูลไว้ใน folder เดียวกับ R script นั้น

getwd() #see current working directory
setwd(dirname(rstudioapi::getSourceEditorContext()$path)) #Use this code to set working directory to the source file location

เมื่อ set working directory เป็น folder ที่มีข้อมูลอยู่ เราจะสามารถโหลดข้อมูลเข้า R ได้โดยเรียกชื่อไฟล์นั้นโดยตรง ด้วยคำสั่ง read.csv("path") โดยให้บันทึกเป็น data frame ชื่อ solar_data

solar_data <- read.csv("RES_STAT_Lab4_Data.csv")
head(solar_data) #look at top 5 rows
##  X user deci sex age kno1 kno2 kno3 kno4 kno5 kno6 kno7 kno8 inno att1 att2 att3 att4 att5 att6 att7 att8
## 1 1  2  2  3 43  1  1  1  1  1  1  1  1  3  2  3  3  1  3  3  3  3
## 2 2  2  2  3 51  1  1  1  1  1  1  1  1  5  4  4  3  3  2  2  2  1
## 3 3  2  2  2 28  4  4  4  4  2  3  4  2  2  2  5  5  3  4  5  4  4
## 4 4  2  2  3 32  1  1  1  1  1  1  1  1  4  3  4  4  4  5  5  4  3
## 5 5  2  2  2 38  4  4  4  3  3  3  3  4  1  4  4  4  3  5  5  5  3
## 6 6  2  2  2 51  1  1  1  1  1  1  1  1  2  5  5  3  2  5  5  5  4
##  interest
## 1    2
## 2    1
## 3    4
## 4    3
## 5    4
## 6    5

การนำเข้าด้วยปุ่ม Import Dataset

เราสามารถนำเข้าข้อมูลโดยกดปุ่ม Import Dataset ที่อยู่ในหน้าต่าง Environment (ปกติอยู่ที่ช่องขวาบนของ RStudio) เลือก From Text (base)

ตั้งชื่อ variable เป็น solar_data

แล้วเลือกตัวเลือก Heading เป็น Yes สำหรับข้อมูลที่มีหัวตาราง

import dataset

คำอธิบายข้อมูล

user กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (nominal 5 กลุ่ม)

deci เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือไม่ (nominal 5 ระดับ)

sex เพศของผู้ตอบ (nominal 3 ระดับ)

age อายุของผู้ตอบ (ratio scale)

kno1 ถึง kno8 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ (ordinal 5 ระดับ)

inno ระดับการเปิดรับนวัตกรรม (ordinal 5 ระดับ)

att1 ถึง att8 เจตคติต่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง/ขาย (ordinal 5 ระดับ)

interest เจตนาที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง/ขาย (ordinal 5 ระดับ)

2.2 Data Cleaning

ตัวแปร user เป็นประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า โดยค่า 1 และ 2 เป็นประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ส่วน 3-5 เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ

เราใช้คำสั่ง table() เพื่อดูตารางความถี่ของ user แต่ละประเภทได้

table(solar_data$user)
## 
##  1  2  3  4  5 
## 82 222 50 13 17

ในตัวอย่างนี้เราจะใช้เฉพาะข้อมูลภาคครัวเรือน ดังนั้นเราจะเลือกเฉพาะข้อมูลของ user = 1 หรือ 2 ออกมาเท่านั้น

โดยปกติแล้วข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ และมักถูกบันทึกเป็นตัวอักษร (character strings) แต่ในกรณีนี้ ข้อมูลถูกเข้ารหัสเป็นตัวเลข (numeric) ดังนั้นเราจะให้ประโยชน์จากตรงนี้ในการเขียนสูตรเลือกกลุ่ม user 1-2 และคัด 3-5 ทิ้ง

เราจะเลือก data frame solar_data เฉพาะ “แถว” ที่ user เป็น 1 หรือ 2 (นั่นคือน้อยกว่า 3) และเลือกทุก “คอลัมน์” จากนั้นบันทึกเป็นตัวแปรใหม่ชื่อ household_solar_data

household_solar_data <- solar_data[solar_data$user < 3, ]
table(household_solar_data$user)
## 
##  1  2 
## 82 222

การเปลี่ยนประเภทข้อมูลจัดประเภท (categorical) เป็น factor

ใช้คำสั่ง factor() เพื่อแปลง user เป็นตัวแปรประเภท factor พร้อมกับใส่ label ให้เรียบร้อย ลำดับของ labels จะต้องเรียงตามลำดับของรหัสตัวแปร เช่น 2 = regular residence และ 1 = small residence

เนื่องจาก R จะติด labels โดยเรียงจากน้อยไปมาก เราจึงต้องใส่ลำดับในตัวเลือก labels โดยเอา small residence ขึ้นก่อน แล้วตามด้วย regular residence เพื่อให้ตรงกับ ค่า 1 และ 2

household_solar_data$user <- factor(household_solar_data$user, labels = c("small residence", "regular residence"))
table(household_solar_data$user) #always check your results
## 
##  small residence regular residence 
##        82        222
str(household_solar_data$user) # see structure of the variable
## Factor w/ 2 levels "small residence",..: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...

2.3 ข้อมูลจัดประเภท (Categorical Data)

Frequency table

เปลี่ยนตัวแปร sex ให้เป็น factor (1 = Not answer; 2 = male; 3 = female)

table(household_solar_data$sex) #before
## 
##  1  2  3 
##  2 122 180
household_solar_data$sex <- factor(household_solar_data$sex, labels = c("Not answer", "male", "female" ))

str(household_solar_data$sex)
## Factor w/ 3 levels "Not answer","male",..: 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 ...

การสร้างตารางความถี่ใช้คำสั่ง table() ซึ่งสามารถใช้ได้กับตัวแปร numeric หรือ factor ก็ได้
แต่ถ้าหากใช้คำสั่ง summary() กับตัวแปร factor ก็จะได้ผลเป็นตารางแจกแจงความถี่เช่นกัน

table(household_solar_data$sex)
## 
## Not answer    male   female 
##     2    122    180
summary(household_solar_data$sex)
## Not answer    male   female 
##     2    122    180

Bar graph

แผนภูมิแท่งนิยมใช้เพื่อแสดงความถี่ของตัวแปร เราใช้คำสั่ง plot() เพื่อสร้างกราฟ หากตัวแปรเป็น factor โปรแกรมจะเลือก bar graph ให้โดยอัตโนมัติ

plot(household_solar_data$sex)

Contingency table

หากเราต้องการดูความถี่ของตัวแปรจัดประเภทตัวหนึ่งแบ่งตามตัวแปรอีกตัว เช่น ความถี่ของเพศแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า เราสามารถสร้างตารางไขว้แบบ contingency table โดยใช้คำสั่ง table(var1, var2)

table(household_solar_data$user, household_solar_data$sex)
##          
##           Not answer male female
##  small residence      0  28   54
##  regular residence     2  94  126

2.4 ข้อมูลเชิงตัวเลข (numerical data)

ค่าเฉลี่ย (mean; M)

ในการสรุปข้อมูลเชิงปริมาณ ค่ากลางของการกระจายตัวมักคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) เช่น ค่าเฉลี่ยของอายุ

mean(household_solar_data$age)
## [1] 43.64474

ค่ากลางอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากคะแนนสุดโต่ง (outliers) หรือความเบ้ของข้อมูลน้อยกว่าคือ ค่ามัธยฐาน (median)

median(household_solar_data$age)
## [1] 42

หากเราใช้คำสั่ง summary() กับตัวแปรเชิงตัวเลข เราจะได้ตารางสรุปค่าในจุดต่าง ๆ ของข้อมูลออกมา

summary(household_solar_data$age)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  19.00  32.00  42.00  43.64  54.25  80.00

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation; SD) และความแปรปรวน (variance)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนคำนวณได้โดยคำสั่ง sd() และ var()

sd(household_solar_data$age)
## [1] 13.62458
var(household_solar_data$age)
## [1] 185.6291

ตารางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Stats Table) ด้วย psych package

คำสั่งมาตรฐานใน R ไม่มีคำสั่งเฉพาะในการสร้างตารางสถิติที่นิยมใช้กันในการรายงานผลการวิจัยทางจิตวิทยา จึงมีผู้เขียน package สำหรับการนี้โดยเฉพาะ

เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง (install) package (ทำเพียงแค่ครั้งเดียว) และเรียกใช้ (library) package ใน session R (ต้องทำทุกครั้งที่เปิด R ขึ้นมาใหม่)

install.packages("psych") # You need to only do this once. 
library(psych) # must do this everytime you restart R. 

เมื่อติดตั้งและเรียกใช้แล้ว เราจะใช้ทำสั่ง desribe ของ psych package เพื่อสร้างตารางสถิติ

เราลองใช้คำสั่งนี้กับคอลัมน์ที่ 4 และ 5 (sex และ age)

psych::describe(household_solar_data[, 4:5])
##   vars  n mean  sd median trimmed  mad min max range skew kurtosis  se
## sex*  1 304 2.59 0.51   3  2.61 0.00  1  3   2 -0.50  -1.39 0.03
## age   2 304 43.64 13.62   42  43.16 16.31 19 80  61 0.27  -0.92 0.78

สังเกตได้ว่า แม้ sex จะเป็นตัวแปรจัดประเภท คำสั่งก็พยายามจะคำนวณค่าให้ แต่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เตือนไว้ให้รู้ว่า ค่าสถิติเหล่านี้อาจไม่สามารถแปลความหมายได้ เนื่องจากค่าตัวเลขในตัวแปรจัดประเภทไม่ได้มีความหมายทางคณิตศาสตร์

ชื่อเต็มของค่าต่าง ๆ ในตารางสามารถดูได้ในหัวข้อ Value ของตัวช่วย

?describe

Histogram และ Boxplot

Histrogram และ boxplot เป็นแผนภูมิที่เหมาะสำหรับแสดงการแจกแจงความถี่ (distribution) ของข้อมูลเชิงปริมาณ

hist(household_solar_data$age)

boxplot(household_solar_data$age)

 

Copyright © 2022 Kris Ariyabuddhiphongs