โหลดแพ็คเกจที่จะต้องใช้ในแบบฝึกหัดนี้

library(psych)
#install.packages("careless")
library(careless)
library(carData)
library(Hmisc) # if you have a trouble installing Hmisc, try answering "no" when asked whether you want to install sources that need compilation. 
library(haven) # for SPSS import

0. Import Data

.CSV

ข้อมูลที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ดัดแปลงจาก dataset bfi ในแพ็คเกจ psych ซึ่งเป็นข้อมูลของมาตรบุคลิกภาพ Big 5 โดยมีองค์ประกอบละ 5 ข้อ ได้แก่ Agreeableness: A1 - A5; Conscientiousness: C1-C5; Extraversion: E1-E5; Neuroticism: N1-N5; และ Openness to Experience: O1-O5

X คือ ID

ตัวแปร gender: Male = 1; Females = 2

education: 1 = HS (High School); 2 = finished HS; 3 = some college; 4 = college graduate; 5 = graduate degree

age อายุหน่วยเป็นปี

completed ตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นหรือไม่ 0 = incomplete; 1 = complete

# Import data & factorize variables
big5_data <- read.csv("SURVEY_Lab08_Data.csv", stringsAsFactors=TRUE)
big5_data$gender <- factor(big5_data$gender, labels = c("Male", "Females"))
big5_data$education <- factor(big5_data$education, labels = c("HS", "finished HS", "some college", "college graduate", "graduate degree"))
head(big5_data)
##    X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 1 61617 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 6 3 4 3  Male     <NA>
## 2 61618 2 4 5 2 5 5 4 4 3 4 1 1 6 4 3 3 3 3 5 5 4 2 4 3 3 Females     <NA>
## 3 61620 5 4 5 4 4 4 5 4 2 5 2 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 2 5 5 2 Females     <NA>
## 4 61621 4 4 6 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 2 5 2 4 1 3 3 4 3 5 Females     <NA>
## 5 61622 2 3 3 4 5 4 4 5 3 2 2 2 5 4 5 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3  Male     <NA>
## 6 61623 6 6 5 6 5 6 6 6 1 3 2 1 6 5 6 3 5 2 2 3 4 3 5 6 1 Females some college
##  age completed
## 1 16     1
## 2 18     1
## 3 17     1
## 4 17     1
## 5 17     1
## 6 21     1

.SAV (SPSS files)

ถ้าข้อมูลเป็นไฟล์ข้อมูลจาก SPSS จะต้องใช้คำสั่งจากแพ็คเกจ haven เพื่อนำเข้าข้อมูล แต่ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของตารางที่เรียกว่า tibble (tbl_df) ซึ่งไม่ใช่ data.frame ปกติ

big5_spss <- read_sav("SURVEY_Lab08_Data.sav")
big5_spss
## # A tibble: 2,800 × 30
##    ID  A1  A2  A3  A4  A5  C1  C2  C3  C4  C5  E1  E2  E3  E4  E5  N1
##  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 61617   2   4   3   4   4   2   3   3   4   4   3   3   3   4   4   3
## 2 61618   2   4   5   2   5   5   4   4   3   4   1   1   6   4   3   3
## 3 61620   5   4   5   4   4   4   5   4   2   5   2   4   4   4   5   4
## 4 61621   4   4   6   5   5   4   4   3   5   5   5   3   4   4   4   2
## 5 61622   2   3   3   4   5   4   4   5   3   2   2   2   5   4   5   2
## 6 61623   6   6   5   6   5   6   6   6   1   3   2   1   6   5   6   3
## 7 61624   2   5   5   3   5   5   4   4   2   3   4   3   4   5   5   1
## 8 61629   4   3   1   5   1   3   2   4   2   4   3   6   4   2   1   6
## 9 61630   4   3   6   3   3   6   6   3   4   5   5   3  NA   4   3   5
## 10 61633   2   5   6   6   5   6   5   6   2   1   2   2   4   5   5   5
## # … with 2,790 more rows, and 13 more variables: N2 <dbl>, N3 <dbl>, N4 <dbl>, N5 <dbl>, O1 <dbl>,
## #  O2 <dbl>, O3 <dbl>, O4 <dbl>, O5 <dbl>, gender <dbl+lbl>, education <dbl+lbl>, age <dbl>,
## #  completed <dbl+lbl>
## # ℹ Use `print(n = ...)` to see more rows, and `colnames()` to see all variable names
class(big5_spss)
## [1] "tbl_df"   "tbl"    "data.frame"

ตาราง tibble สามารถจัดข้อมูลให้อ่านและใช้งานง่ายกว่า data.frame (เช่น แสดง data type บนหัวตาราง <dbl> = double หรือ แสดงผลแค่ 10 รายการแรกโดยอัตโนมัติแทนที่จะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเหมือน data.frame) แต่ tibble ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับแพ็คเกจในกลุ่ม tidyverse เป็นหลัก จึงอาจมีปัญหากับคำสั่งบางตัวใน Base R

ในแบบฝึกหัดนี้ เราจะแปลง tibble กลับไปเป็น data.frame ก่อนด้วยคำสั่ง as.data.frame()

big5_data2 <- as.data.frame(big5_spss)
class(big5_data2)
## [1] "data.frame"
head(big5_data2)
##   ID A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender education age
## 1 61617 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 6 3 4 3   1    NA 16
## 2 61618 2 4 5 2 5 5 4 4 3 4 1 1 6 4 3 3 3 3 5 5 4 2 4 3 3   2    NA 18
## 3 61620 5 4 5 4 4 4 5 4 2 5 2 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 2 5 5 2   2    NA 17
## 4 61621 4 4 6 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 2 5 2 4 1 3 3 4 3 5   2    NA 17
## 5 61622 2 3 3 4 5 4 4 5 3 2 2 2 5 4 5 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3   1    NA 17
## 6 61623 6 6 5 6 5 6 6 6 1 3 2 1 6 5 6 3 5 2 2 3 4 3 5 6 1   2     3 21
##  completed
## 1     1
## 2     1
## 3     1
## 4     1
## 5     1
## 6     1

1. การคัดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนออก (Dropping Incomplete Cases)

ในกรณีที่ข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์มี metadata ว่าผู้ตอบ ได้ตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้นหรือไม่ (เช่น ตัวแปร completed ในข้อมูลนี้) เราสามารถใช้ตัวแปรนั้นเพื่อคัดข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนออกได้

# Option 1: subset()
big5_complete <- subset(big5_data, subset = big5_data$completed == 1 )
# Option 2: logical index
big5_complete2 <- big5_data[big5_data$completed == 1, ] #choose only completed rows, retain all columns
identical(big5_complete, big5_complete2) # check whether both options give the same results
## [1] TRUE

ในกรณีที่ไม่มีตัวแปรเพื่อบ่งบอกว่า ตอบครบถ้วนหรือไม่ เราอาจใช้เกณฑ์บางอย่างเพื่อตัดคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ออก เช่น มีข้อมูลสูญหายตั้งแต่ 70% ขึ้นไป

เราจะเริ่มด้วยการหาว่ามี NA อยู่ตรงไหนบ้างในข้อมูลด้วย is.na จากนั้นรวมจำนวน NA แต่ละแถวด้วย rowSums แล้วหารด้วยจำนวนตัวแปร (25 ข้อแบบสอบถาม + 3 ข้อ demographic)

จากนั้นเราควรสำรวจข้อมูลด้วยตาอีกครั้งว่าเป็นข้อมูลที่ตอบไม่ครบถ้วนจริงหรือไม่ เช่น ข้อมูลของมาตรช่วงท้าย ๆ สูญหายเนื่องจากผู้ตอบทิ้งแบบสอบถามไปแล้ว

percentNA <- rowSums(is.na(big5_data[, 2:29]))/28 #calculate proportion of NA for each case. Column 2 is the first column for items. We also pretend that Column 30 does not exist.
big5_data[percentNA > .7, ] # show incomplete cases
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 2252 66439 4 5 5 6 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Females finished HS
## 2696 67360 2 4 3 5 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA Females some college
##   age completed
## 2252 20     0
## 2696 18     0
big5_complete3 <- big5_data[percentNA <= .7, ] #select only data with 30% or more completion. 

2. ตรวจสอบว่าข้อมูลสูญหายถูกบันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่

ในโปรแกรม R ข้อมูลสูญหายจะถูกบันทึกเป็น NA โดยเราสามารถดูตำแหน่งของแถว (rows) ที่มี NA ได้ด้วยการนิเสธ (not) ! คำสั่ง complete.cases() ร่วมกับ which()

which(!complete.cases(big5_complete), arr.ind = TRUE)
##  [1]  1  2  3  4  5  7  9  10  12  13  14  16  17  18  19  20  21  22  28  31
## [21]  34  35  39  42  63  66  72  77  78  83  90 101 107 108 112 130 133 137 140 161
## [41] 168 170 175 182 196 198 199 201 202 204 205 206 208 209 212 213 214 215 221 222
## [61] 228 232 237 241 242 244 247 249 272 273 288 293 296 297 298 306 310 311 317 327
## [81] 328 332 335 336 341 342 354 356 357 359 367 381 384 388 389 396 397 402 404 422
## [101] 424 425 427 442 448 451 452 467 470 484 493 495 503 506 523 525 530 537 539 547
## [121] 558 578 592 593 598 606 610 611 613 614 619 625 627 638 639 645 655 664 666 672
## [141] 676 677 678 679 683 688 689 690 702 703 704 705 706 707 711 713 714 716 719 728
## [161] 732 740 744 750 753 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 775 781 786 789 792
## [181] 795 798 799 800 802 803 805 806 814 817 818 822 824 827 830 832 834 845 847 848
## [201] 852 854 862 870 889 892 894 896 901 902 903 904 905 913 914 923 937 947 951 961
## [221] 964 967 976 978 980 995 1001 1006 1012 1014 1023 1030 1035 1037 1040 1042 1045 1054 1060 1068
## [241] 1071 1081 1084 1092 1095 1096 1100 1106 1107 1113 1119 1120 1122 1126 1132 1137 1141 1142 1143 1145
## [261] 1153 1155 1163 1164 1167 1172 1176 1180 1209 1216 1220 1221 1224 1228 1229 1236 1239 1241 1243 1246
## [281] 1247 1251 1254 1258 1261 1275 1292 1293 1294 1300 1307 1319 1329 1332 1335 1341 1342 1344 1345 1354
## [301] 1355 1362 1371 1375 1384 1386 1389 1398 1405 1407 1417 1419 1428 1434 1444 1454 1463 1471 1473 1474
## [321] 1486 1492 1497 1503 1523 1527 1528 1531 1538 1551 1557 1576 1579 1582 1583 1596 1601 1604 1606 1616
## [341] 1626 1629 1634 1641 1648 1650 1655 1667 1683 1687 1692 1693 1710 1712 1716 1723 1724 1745 1752 1764
## [361] 1774 1776 1795 1804 1810 1816 1818 1821 1829 1837 1838 1840 1843 1849 1853 1864 1866 1870 1873 1876
## [381] 1877 1883 1887 1893 1896 1902 1908 1910 1914 1918 1920 1922 1932 1940 1953 1961 1977 1982 1983 1986
## [401] 1989 2009 2018 2021 2024 2031 2037 2040 2041 2057 2064 2070 2073 2089 2094 2099 2100 2103 2132 2136
## [421] 2141 2146 2148 2151 2163 2176 2177 2195 2204 2209 2215 2218 2221 2231 2237 2242 2246 2251 2270 2271
## [441] 2272 2290 2291 2303 2306 2313 2315 2328 2329 2333 2341 2349 2351 2355 2365 2367 2369 2371 2381 2383
## [461] 2393 2395 2398 2400 2402 2414 2417 2420 2421 2432 2447 2463 2464 2465 2468 2473 2474 2478 2481 2482
## [481] 2485 2487 2493 2497 2504 2514 2523 2528 2541 2542 2545 2552 2554 2557 2563 2569 2572 2577 2579 2588
## [501] 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2606 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614
## [521] 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2623 2643 2644 2645 2646 2647 2649 2650 2651 2652 2656 2666 2679
## [541] 2682 2690 2700 2701 2703 2704 2705 2706 2713 2715 2722 2731 2732 2739 2742 2747 2748 2757 2760 2768
## [561] 2777 2781 2787 2793 2794 2795

แม้จะมีผู้ตอบที่มีข้อมูลสูญหายอยู่หลายคน แต่ก็คำสั่งนี้ยังไม่บอกปริมาณของข้อมูลที่สูญหายของแต่ละคน จึงยังไม่สามารถเหมารวมลบข้อมูลทิ้งได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลสูญหายนั้นอาจแตกต่างไปตามโปรแกรมสถิติที่คุ้นเคย ยกตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยที่คุ้นเคยกับ SPSS มักจะบันทึกข้อมูลที่สูญหายด้วยเลข 9, 99, หรือ 999 แล้วตั้งค่าโปรแกรมให้ตีความเลขดังกล่าวเป็นค่า missing เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่สูญหายนั้นเป็น user-defined missing (คือ ผู้วิจัยตรวจสอบแล้วว่าเป็นค่า missing จากแบบสอบถามจริงๆ) แทนที่จะเป็น system-missing (แสดงผลเป็นช่องว่างหรือ NA ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล) แนวปฏิบัติเช่นนี้มีประโยชน์เพื่อสอบทานข้อมูลในกรณีที่ใช้แบบสอบถามกระดาษแล้วนำข้อมูลมาบันทึกเป็นไฟล์

แต่ในกรณีที่ แบบสอบถามถูกเก็บมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้น ค่าว่างหรือ NA นั้นแสดงถึงค่าสูญหายในการตอบอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องแปลงให้เป็นค่าเฉพาะอื่นใด เราปล่อยให้ค่าสูญหายเป็น NA ไว้ได้เลย

การเขียนโค้ด R เพื่อจัดการกับค่า missing นั้นไม่นิยมนำตัวเลขอื่นมาใช้แทนค่า missing แต่ให้ใช้ NA เลย เนื่องจากคำสั่งการวิเคราะห์อาจไม่รองรับค่า missing อื่น ๆ ที่ผู้ใช้กำหนด ดังนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงควรแปลงค่า user-defined missing (เช่น 999) ให้กลายเป็น NA ทั้งหมด (เราควรเขียนโน้ตตำแหน่งและเหตุผลในการเปลี่ยนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง)

ในตัวอย่างนี้เราจะค้นหาข้อมูลที่อาจจะถูกบันทึกไว้เป็นค่า user-defined missing เช่น 9, 99, 999, หรือ 9999 แล้วแปลงให้กลายเป็น NA

miss9 <- which(big5_complete == 9, arr.ind = TRUE) # arr.ind gives index of row and col
miss9 # This variable has two indices: rows and columns.
##    row col
## 1492 1492 29
miss9[, 1] # The first column shows rows that contain 9.
## [1] 1492
big5_complete[miss9[,1], ] # Use the index in extract cases that contains 9. This is the case of age == 9, which is possible. This is not a missing value. 
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender education
## 1492 64780 1 4 5 NA 5 4 1 6 5 3 1 1 NA 6 4 6 6 5 2 6 3 3 NA 5 5 Females   <NA>
##   age completed
## 1492  9     1
miss99 <- which(big5_complete == 99, arr.ind = TRUE)
big5_complete[miss99[,1], ] # N1 is coded as 99, which is out of range. This is a user-defined missing value.
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender education age
## 203 62048 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 3 2 3 5 4 99 5 3 3 4 4 4 3 2 3 Females    HS 18
##   completed
## 203     1
miss999 <- which(big5_complete == 999, arr.ind = TRUE)
big5_complete[miss999[,1], ] # There are many cases with 999 as missing values.
##      X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender
## 161  61973 1 5 5 6 999 5 4 5  1  1  4  2  4  4  4 3 4 2 NA 1 5 1 4 4 4 Females
## 226  62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 226.1 62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 226.2 62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 226.3 62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 226.4 62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 226.5 62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 226.6 62102 1 6 6 6  4 1 5 6 999 999 999 999 999 999 999 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
##       education age completed
## 161    finished HS 36     1
## 226  graduate degree 26     1
## 226.1 graduate degree 26     1
## 226.2 graduate degree 26     1
## 226.3 graduate degree 26     1
## 226.4 graduate degree 26     1
## 226.5 graduate degree 26     1
## 226.6 graduate degree 26     1
miss9999 <- which(big5_complete == 9999, arr.ind = TRUE)
big5_complete[miss9999[,1], ] # No data is coded as 9999
## [1] X     A1    A2    A3    A4    A5    C1    C2    C3    C4    
## [11] C5    E1    E2    E3    E4    E5    N1    N2    N3    N4    
## [21] N5    O1    O2    O3    O4    O5    gender  education age    completed
## <0 rows> (or 0-length row.names)

แทนค่า 99 และ 999 ด้วย NA

big5_complete[big5_complete == 99] <- NA #replace 99 with NA
which(big5_complete == 99, arr.ind = TRUE) # no more data with 99
##   row col
big5_complete[big5_complete == 999] <- NA
which(big5_complete == 999, arr.ind = TRUE)
##   row col

3. ตรวจสอบว่าข้อมูลอยู่ในพิสัยของมาตรหรือไม่

แบบสอบถามบุคลิกภาพนี้เป็นมาตร 6 ระดับ จาก 1-6 จึงไม่ควรมีคะแนนนอกเหนือจากนี้ เราจะใช้ describe จากแพ็กเกจ psych เพื่อตรวจสอบว่ามีตัวแปรใดที่มีค่านอกพิสัยบ้าง

begin <- which(colnames(big5_complete) == "A1")
end <- which(colnames(big5_complete) == "O5")
psych::describe(big5_complete[, begin:end]) # or just use [, 2:26]. We need psych::describe() because Hmisc also has describe()
##  vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## A1  1 2782 2.41 1.41   2  2.23 1.48  1  6   5 0.82  -0.31 0.03
## A2  2 2771 4.80 1.17   5  4.98 1.48  1  6   5 -1.12   1.05 0.02
## A3  3 2772 4.60 1.30   5  4.79 1.48  1  6   5 -1.00   0.44 0.02
## A4  4 2779 4.70 1.48   5  4.93 1.48  1  6   5 -1.03   0.03 0.03
## A5  5 2781 4.56 1.26   5  4.71 1.48  1  7   6 -0.84   0.15 0.02
## C1  6 2777 4.50 1.24   5  4.64 1.48  1  6   5 -0.85   0.30 0.02
## C2  7 2774 4.37 1.32   5  4.50 1.48  1  6   5 -0.74  -0.14 0.03
## C3  8 2778 4.30 1.29   5  4.42 1.48  1  6   5 -0.69  -0.13 0.02
## C4  9 2771 2.55 1.37   2  2.41 1.48  1  6   5 0.60  -0.62 0.03
## C5  10 2781 3.31 1.72   3  3.25 1.48  1 33  32 1.88  30.16 0.03
## E1  11 2773 2.97 1.63   3  2.86 1.48  1  6   5 0.37  -1.09 0.03
## E2  12 2780 3.14 1.60   3  3.07 1.48  1  6   5 0.22  -1.15 0.03
## E3  13 2771 4.00 1.35   4  4.07 1.48  1  6   5 -0.47  -0.47 0.03
## E4  14 2787 4.42 1.46   5  4.59 1.48  1  6   5 -0.82  -0.31 0.03
## E5  15 2775 4.42 1.33   5  4.56 1.48  1  6   5 -0.78  -0.09 0.03
## N1  16 2775 2.93 1.57   3  2.82 1.48  1  6   5 0.37  -1.01 0.03
## N2  17 2777 3.51 1.53   4  3.51 1.48  1  6   5 -0.08  -1.05 0.03
## N3  18 2786 3.22 1.60   3  3.15 1.48  1  6   5 0.15  -1.18 0.03
## N4  19 2762 3.19 1.57   3  3.12 1.48  1  6   5 0.20  -1.09 0.03
## N5  20 2769 2.97 1.62   3  2.85 1.48  1  6   5 0.38  -1.06 0.03
## O1  21 2776 4.82 1.13   5  4.96 1.48  1  6   5 -0.90   0.42 0.02
## O2  22 2798 2.71 1.56   2  2.56 1.48  1  6   5 0.59  -0.81 0.03
## O3  23 2770 4.44 1.22   5  4.56 1.48  1  6   5 -0.77   0.30 0.02
## O4  24 2784 4.89 1.22   5  5.09 1.48  1  6   5 -1.22   1.08 0.02
## O5  25 2778 2.49 1.33   2  2.34 1.48  1  6   5 0.74  -0.24 0.03

จากข้อมูลแต่ละข้อคำถาม ค่า Min ไม่มีต่ำกว่า 1 แต่มีบางข้อที่คะแนนมากกว่า 6 (เช่น ตัวแปร A5 กับ C5)

เราจะแทนที่คะแนนที่มากกว่า 6 ด้วย NA

big5_complete[, begin:end][big5_complete[, begin:end] > 6] <- NA
psych::describe(big5_complete[, begin:end]) # no more out-of-range data
##  vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## A1  1 2782 2.41 1.41   2  2.23 1.48  1  6   5 0.82  -0.31 0.03
## A2  2 2771 4.80 1.17   5  4.98 1.48  1  6   5 -1.12   1.05 0.02
## A3  3 2772 4.60 1.30   5  4.79 1.48  1  6   5 -1.00   0.44 0.02
## A4  4 2779 4.70 1.48   5  4.93 1.48  1  6   5 -1.03   0.03 0.03
## A5  5 2780 4.56 1.26   5  4.71 1.48  1  6   5 -0.85   0.15 0.02
## C1  6 2777 4.50 1.24   5  4.64 1.48  1  6   5 -0.85   0.30 0.02
## C2  7 2774 4.37 1.32   5  4.50 1.48  1  6   5 -0.74  -0.14 0.03
## C3  8 2778 4.30 1.29   5  4.42 1.48  1  6   5 -0.69  -0.13 0.02
## C4  9 2771 2.55 1.37   2  2.41 1.48  1  6   5 0.60  -0.62 0.03
## C5  10 2780 3.30 1.63   3  3.24 1.48  1  6   5 0.07  -1.22 0.03
## E1  11 2773 2.97 1.63   3  2.86 1.48  1  6   5 0.37  -1.09 0.03
## E2  12 2780 3.14 1.60   3  3.07 1.48  1  6   5 0.22  -1.15 0.03
## E3  13 2771 4.00 1.35   4  4.07 1.48  1  6   5 -0.47  -0.47 0.03
## E4  14 2787 4.42 1.46   5  4.59 1.48  1  6   5 -0.82  -0.31 0.03
## E5  15 2775 4.42 1.33   5  4.56 1.48  1  6   5 -0.78  -0.09 0.03
## N1  16 2775 2.93 1.57   3  2.82 1.48  1  6   5 0.37  -1.01 0.03
## N2  17 2777 3.51 1.53   4  3.51 1.48  1  6   5 -0.08  -1.05 0.03
## N3  18 2786 3.22 1.60   3  3.15 1.48  1  6   5 0.15  -1.18 0.03
## N4  19 2762 3.19 1.57   3  3.12 1.48  1  6   5 0.20  -1.09 0.03
## N5  20 2769 2.97 1.62   3  2.85 1.48  1  6   5 0.38  -1.06 0.03
## O1  21 2776 4.82 1.13   5  4.96 1.48  1  6   5 -0.90   0.42 0.02
## O2  22 2798 2.71 1.56   2  2.56 1.48  1  6   5 0.59  -0.81 0.03
## O3  23 2770 4.44 1.22   5  4.56 1.48  1  6   5 -0.77   0.30 0.02
## O4  24 2784 4.89 1.22   5  5.09 1.48  1  6   5 -1.22   1.08 0.02
## O5  25 2778 2.49 1.33   2  2.34 1.48  1  6   5 0.74  -0.24 0.03

นอกจากนี้ค่า mean และ sd ของข้อคำถามยังอยู่ในช่วงที่ดูเป็นปกติ

ต่อไปเราจะดูตัวแปร gender และ education เนื่องจากตัวแปรทั้งสองเป็น factor เมื่อเราใช้ summary โปรแกรม R จะสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้ รวมถึงจำนวน NA (หากใช้คำสั่ง table จะไม่ปรากฏจำนวน NA)

summary(big5_complete$gender)
##  Male Females 
##   919  1879
summary(big5_complete$education)
##        HS   finished HS   some college college graduate graduate degree       NA's 
##       224       291       1248       394       418       223

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูลในแต่ละมาตรย่อย

แม้ว่าข้อมูลโดยรวมของคนคนหนึ่งอาจจะไม่สูญหายถึงเกณฑ์คัดทิ้ง แต่ข้อมูลในระดับตัวแปรหรือมาตรย่อย (subscale) อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลทีละตัวแปร และตัดสินใจว่าจะคัดข้อมูลทิ้งหรือไม่

สมมติให้เราตั้งเกณฑ์ว่าในแต่ละมาตรย่อยจะต้องมีข้อมูลสูญหายไม่เกินร้อยละ 50 ของข้อคำถามในองค์ประกอบหนึ่ง ๆ (เช่น ใน 5 ข้อต้องตอบอย่างน้อย 3 ข้อ)

เราจะเริ่มคำนวณจำนวนตัวแปรสูญหายของบุคลิกภาพแต่ละองค์ประกอบ โดยอันดับแรกคือการเลือกเฉพาะมาตรย่อยด้วยคำสั่ง subset() จากนั้นใช้ is.na() เพื่อดูว่าสร้าง logical 0-1 (FALSE-TRUE) ว่า ตำแหน่งใดเป็น NA จากนั้นเฉลี่ยค่าของแต่ละแถว ค่าเฉลี่ยที่ได้จะเป็นสัดส่วนของคำตอบ NA ของผู้ตอบแต่ละคน

# Agreeableness
perNAagree <- rowMeans(is.na(subset(big5_complete, select = A1:A5))) #percent of NA for each case
big5_complete[perNAagree > .5, ] # cases with more than 50% missing in Agreeableness
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 676 63030 1 NA NA NA 5 6 NA NA NA 2 NA 2 NA 6 NA NA 3 4 NA NA NA 2 NA 4 NA Females some college
## 1122 63991 3 NA NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA 3 NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA Females some college
## 2307 66546 6 NA NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 4 NA 6 NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 6 NA  Male     <NA>
##   age completed
## 676  19     1
## 1122 17     1
## 2307 17     1
# Conscientiousness
perNAconsci <- rowMeans(is.na(subset(big5_complete, select = C1:C5))) 
big5_complete[perNAconsci > .5, ] 
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 676 63030 1 NA NA NA 5 6 NA NA NA 2 NA 2 NA 6 NA NA 3 4 NA NA NA 2 NA 4 NA Females some college
## 1122 63991 3 NA NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA 3 NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA Females some college
## 1648 65168 3 3 NA NA 5 1 NA NA NA 1 NA 1 NA 5 2 NA 5 5 NA NA NA 1 NA 1 NA Females     <NA>
## 2307 66546 6 NA NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 4 NA 6 NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 6 NA  Male     <NA>
##   age completed
## 676  19     1
## 1122 17     1
## 1648 13     1
## 2307 17     1
# Extraversion
perNAextra <- rowMeans(is.na(subset(big5_complete, select = E1:E5))) 
big5_complete[perNAextra > .5, ] 
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender
## 226 62102 1 6 6 6 4 1 5 6 NA NA NA NA NA NA NA 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 244 62142 1 6 4 6 6 5 4 5 1 2 NA NA NA NA NA 1 2 2 1 1 4 2 5 5 3  Male
## 676 63030 1 NA NA NA 5 6 NA NA NA 2 NA 2 NA 6 NA NA 3 4 NA NA NA 2 NA 4 NA Females
## 1122 63991 3 NA NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA 3 NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA Females
## 2307 66546 6 NA NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 4 NA 6 NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 6 NA  Male
##      education age completed
## 226 graduate degree 26     1
## 244   some college 40     1
## 676   some college 19     1
## 1122  some college 17     1
## 2307      <NA> 17     1
# Neuroticism
perNAneuro <- rowMeans(is.na(subset(big5_complete, select = N1:N5))) 
big5_complete[perNAneuro > .5, ] 
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 676 63030 1 NA NA NA 5 6 NA NA NA 2 NA 2 NA 6 NA NA 3 4 NA NA NA 2 NA 4 NA Females some college
## 1122 63991 3 NA NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA 3 NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA Females some college
## 1648 65168 3 3 NA NA 5 1 NA NA NA 1 NA 1 NA 5 2 NA 5 5 NA NA NA 1 NA 1 NA Females     <NA>
## 2307 66546 6 NA NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 4 NA 6 NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 6 NA  Male     <NA>
##   age completed
## 676  19     1
## 1122 17     1
## 1648 13     1
## 2307 17     1
# Openness
perNAopen <- rowMeans(is.na(subset(big5_complete, select = O1:O5))) 
big5_complete[perNAopen > .5, ] 
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 676 63030 1 NA NA NA 5 6 NA NA NA 2 NA 2 NA 6 NA NA 3 4 NA NA NA 2 NA 4 NA Females some college
## 1122 63991 3 NA NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA 3 NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA Females some college
## 1648 65168 3 3 NA NA 5 1 NA NA NA 1 NA 1 NA 5 2 NA 5 5 NA NA NA 1 NA 1 NA Females     <NA>
## 2307 66546 6 NA NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 4 NA 6 NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 6 NA  Male     <NA>
##   age completed
## 676  19     1
## 1122 17     1
## 1648 13     1
## 2307 17     1

เรารวบรวมแถว (rows) ที่มีปัญหาข้อมูลไม่ครบโดยด้วย OR |

tobedeleted <- perNAagree > .5 | perNAconsci > .5 | perNAextra > .5 | perNAneuro > .5 | perNAopen > .5
big5_complete[tobedeleted, ]
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender
## 226 62102 1 6 6 6 4 1 5 6 NA NA NA NA NA NA NA 2 5 5 4 4 5 5 5 6 1 Females
## 244 62142 1 6 4 6 6 5 4 5 1 2 NA NA NA NA NA 1 2 2 1 1 4 2 5 5 3  Male
## 676 63030 1 NA NA NA 5 6 NA NA NA 2 NA 2 NA 6 NA NA 3 4 NA NA NA 2 NA 4 NA Females
## 1122 63991 3 NA NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA 3 NA NA 3 3 NA NA NA 3 NA 3 NA Females
## 1648 65168 3 3 NA NA 5 1 NA NA NA 1 NA 1 NA 5 2 NA 5 5 NA NA NA 1 NA 1 NA Females
## 2307 66546 6 NA NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 4 NA 6 NA NA 4 6 NA NA NA 4 NA 6 NA  Male
##      education age completed
## 226 graduate degree 26     1
## 244   some college 40     1
## 676   some college 19     1
## 1122  some college 17     1
## 1648      <NA> 13     1
## 2307      <NA> 17     1

เราจะคัดข้อมูลด้านบนทิ้งไป แล้วสร้างเป็น dataframe ใหม่

big5_var_complete <- big5_complete[!tobedeleted, ]
# OR 
big5_var_complete2 <- big5_complete[perNAagree <= .5 & perNAconsci <= .5 & perNAextra <= .5 & perNAneuro <= .5 & perNAopen <= .5, ]
identical(big5_var_complete, big5_var_complete2) #same results
## [1] TRUE

5. ตรวจสอบการตอบแบบทิ้งดิ่ง (Straightlining)

กรณีที่ผู้ตอบให้คะแนนเดียวกันในทุกข้อ แสดงว่าผู้ตอบไม่ได้ใส่ใจในการตอบคำถาม ข้อมูลลักษณะนี้ควรถูกคัดทิ้ง

คำสั่ง longstring ในแพ็กเกจ careless ช่วยระบุความยาวของการทิ้งดิ่งได้

long <- longstring(big5_var_complete) # calculate the max length of identical response 
boxplot(long) # cases with 20 consecutive identical responses are suspicious

big5_var_complete[long > 10, ] # use 10 string as a cutoff
##     X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 562 62783 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  Male some college
## 1430 64642 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Male some college
## 1555 64953 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  Male some college
## 1563 64968 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Females finished HS
## 2043 65974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Male some college
##   age completed
## 562  25     1
## 1430 23     1
## 1555 20     1
## 1563 19     1
## 2043 19     1
big5_clean <- big5_var_complete[long <= 10, ] # select response with less than 10 longstring and save to a new variable

6. การทดแทนค่าข้อมูลสูญหาย (Missing Value Imputation)

การแทนค่าข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย หรือค่ามัธยฐานของตัวแปรนั้น ๆ ทำได้โดยคำสั่ง impute ในแพ็กเกจ Hmisc

โดยค่าตั้งต้น impute จะแทนค่าด้วย median แต่ถ้าต้องการให้ใช้ค่า mean ทำได้โดยเพิ่ม option fun = mean

# Agreeableness
big5_clean$A1.im <- impute(big5_clean$A1, fun = mean)
big5_clean$A2.im <- impute(big5_clean$A2, fun = mean)
big5_clean$A3.im <- impute(big5_clean$A3, fun = mean)
big5_clean$A4.im <- impute(big5_clean$A4, fun = mean)
big5_clean$A5.im <- impute(big5_clean$A5, fun = mean)
# Repeat for all scales (tedious & prone to errors)

### OR ###

# You can also use for loop (preferred)
big5_impute <- big5_clean
begin # begin is the column number of A1, remember from above?
## [1] 2
end # end is the column number of O5
## [1] 26
for (i in begin:end) {
 big5_impute[,i] <- impute(big5_clean[,i], fun = mean)
}
all(complete.cases(big5_impute[, begin:end])) # complete cases for everyone
## [1] TRUE
psych::describe(big5_impute[, begin:end]) #notice that all n are equal.
##  vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## A1  1 2787 2.41 1.40   2  2.23 1.48  1  6   5 0.83  -0.29 0.03
## A2  2 2787 4.80 1.16   5  4.98 1.48  1  6   5 -1.12   1.08 0.02
## A3  3 2787 4.61 1.29   5  4.79 1.48  1  6   5 -1.00   0.47 0.02
## A4  4 2787 4.70 1.47   5  4.93 1.48  1  6   5 -1.03   0.05 0.03
## A5  5 2787 4.56 1.25   5  4.71 1.48  1  6   5 -0.85   0.17 0.02
## C1  6 2787 4.51 1.23   5  4.64 1.48  1  6   5 -0.85   0.32 0.02
## C2  7 2787 4.37 1.31   5  4.50 1.48  1  6   5 -0.74  -0.12 0.02
## C3  8 2787 4.30 1.28   5  4.42 1.48  1  6   5 -0.69  -0.12 0.02
## C4  9 2787 2.55 1.37   2  2.41 1.48  1  6   5 0.60  -0.60 0.03
## C5  10 2787 3.30 1.62   3  3.25 1.48  1  6   5 0.07  -1.21 0.03
## E1  11 2787 2.97 1.63   3  2.86 1.48  1  6   5 0.38  -1.08 0.03
## E2  12 2787 3.14 1.60   3  3.07 1.48  1  6   5 0.22  -1.14 0.03
## E3  13 2787 4.00 1.35   4  4.07 1.48  1  6   5 -0.47  -0.45 0.03
## E4  14 2787 4.42 1.45   5  4.59 1.48  1  6   5 -0.82  -0.30 0.03
## E5  15 2787 4.42 1.33   5  4.57 1.48  1  6   5 -0.78  -0.07 0.03
## N1  16 2787 2.93 1.57   3  2.83 1.48  1  6   5 0.37  -1.00 0.03
## N2  17 2787 3.51 1.52   4  3.51 1.48  1  6   5 -0.08  -1.03 0.03
## N3  18 2787 3.21 1.60   3  3.15 1.48  1  6   5 0.16  -1.17 0.03
## N4  19 2787 3.19 1.56   3  3.12 1.48  1  6   5 0.20  -1.07 0.03
## N5  20 2787 2.97 1.61   3  2.85 1.48  1  6   5 0.38  -1.04 0.03
## O1  21 2787 4.82 1.12   5  4.96 1.48  1  6   5 -0.89   0.41 0.02
## O2  22 2787 2.71 1.56   2  2.56 1.48  1  6   5 0.59  -0.81 0.03
## O3  23 2787 4.44 1.21   5  4.56 1.48  1  6   5 -0.77   0.32 0.02
## O4  24 2787 4.90 1.21   5  5.10 1.48  1  6   5 -1.22   1.10 0.02
## O5  25 2787 2.49 1.32   2  2.34 1.48  1  6   5 0.74  -0.22 0.03

7. คำนวณคะแนนมาตรย่อย

มาตรวัดโดยทั่วไปมักจะมีการกลับคะแนน จึงต้องทำการกลับคะแนนก่อนค่อยหาค่าเฉลี่ยของด้านย่อยแต่ละด้าน

key ของมาตร Big Five นี้เป็นดังนี้

$agree

“-A1” “A2” “A3” “A4” “A5”

$conscientious

“C1” “C2” “C3” “-C4” “-C5”

$extraversion

“-E1” “-E2” “E3” “E4” “E5”

$neuroticism

“N1” “N2” “N3” “N4” “N5”

$openness

“O1” “-O2” “O3” “O4” “-O5”

ในที่นี้จะแสดงวิธีกลับและรวมคะแนนของมาตร agreeableness และ conscientiousness

# agreeableness
big5_impute$A1.re <- 7 - big5_impute$A1 # Reverse = (max_scale +1) - data
head(big5_impute[c("A1", "A1.re")]) #see if reverse scoring is correct
##  A1 A1.re
## 1 2   5
## 2 2   5
## 3 5   2
## 4 4   3
## 5 2   5
## 6 6   1
big5_impute$agree_mean <- rowMeans(big5_impute[c("A1.re", "A2", "A3", "A4", "A5")])
head(big5_impute$agree_mean)
## [1] 4.0 4.2 3.8 4.6 4.0 4.6
#conscientiousness
big5_impute$C4.re <- 7 - big5_impute$C4 
big5_impute$C5.re <- 7 - big5_impute$C5 
big5_impute$conscientious_mean <- rowMeans(big5_impute[c("C1", "C2", "C3", "C4.re", "C5.re")])

# Subscale mean for each person
head(big5_impute[c("agree_mean", "conscientious_mean")])
##  agree_mean conscientious_mean
## 1    4.0        2.8
## 2    4.2        4.0
## 3    3.8        4.0
## 4    4.6        3.0
## 5    4.0        4.4
## 6    4.6        5.6
# Group means for each scale
psych::describe(big5_impute[c("agree_mean", "conscientious_mean")])
##          vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## agree_mean      1 2787 4.65 0.89  4.8  4.72 0.89  1  6   5 -0.77   0.42 0.02
## conscientious_mean  2 2787 4.27 0.95  4.4  4.31 0.89  1  6   5 -0.41  -0.17 0.02
# repeat for other subscales

8. ทางลัด 5-7: psych::scoreItems

คำสั่ง scoreItems ในแพ็คเกจ psych ช่วยให้เราสามารถคำนวณคะแนน กลับคะแนน และแทนค่าสูญหายได้ในครั้งเดียว

input ของคำสั่ง มี

keys list กำหนดน้ำหนัก -1, 0, 1 สำหรับข้อที่ต้องการกลับคะแนน ไม่คิดคะแนน คิดตามปกติ (ตามลำดับ) เราจะสร้าง list โดยตั้งชื่อมาตร เช่น agree = ชื่อตัวแปรที่จะใช้คำนวณ โดยตัวที่ต้องการกลับคะแนนให้ใส่ลบไว้ด้านหน้า ทำเช่นนี้ไปจนครบทุกมาตร

items data.frame ที่มีคะแนนดิบของมาตร

min ค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของมาตร (ใช้สำหรับกลับคะแนน)

max ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของมาตร (ใช้สำหรับกลับคะแนน)

totals TRUE = total scores; FALSE (default) = average scores

missing TRUE = impute data; FALSE = complete cases only

impute imputation method: “median”, “mean”, “none”

delete ตัดข้อที่ไม่มี variance ทิ้ง (ใช้ตรวจสอบการทิ้งดิ่งได้ในกรณีที่มาตรย่อยค่อนข้างยาว แต่ถ้ามาตรสั้น 2-3 ข้อก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้ตอบอาจจะเลือกคำตอบเหมือนกันทุกข้อในมาตรย่อย กรณีมาตรย่อยสั้น ควรดูการทิ้งดิ่งจากภาพรวมด้วย careless::longstring() แทน)

Output จากคำสั่ง scoreItems เป็น list ที่มีหลายตัวแปรอยู่ในนั้น ค่าคะแนนที่แปลงแล้วจะอยู่ใน object ที่ชื่อว่า $score

keys.list <- list(agree = c("-A1","A2","A3","A4","A5"),
         conscientious=c("C1","C2","C3","-C4","-C5"),
         extraversion=c("-E1","-E2","E3","E4","E5"),
         neuroticism=c("N1","N2","N3","N4","N5"), 
         openness = c("O1","-O2","O3","O4","-O5"))
big5_scores <- scoreItems(key = keys.list, items = big5_clean, min = 1, max = 6, missing = TRUE, impute = "mean") #output is a list with many info. 
head(big5_scores$scores) # access calculated scores
##  agree conscientious extraversion neuroticism openness
## 1  4.0      2.8     3.8     2.8   3.0
## 2  4.2      4.0     5.0     3.8   4.0
## 3  3.8      4.0     4.2     3.6   4.8
## 4  4.6      3.0     3.6     2.8   3.2
## 5  4.0      4.4     4.8     3.2   3.6
## 6  4.6      5.6     5.6     3.0   5.0
big5_calculated <- cbind(big5_impute, big5_scores$scores) # combine data.frame
head(big5_calculated)
##    X A1 A2 A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 C5 E1 E2 E3 E4 E5 N1 N2 N3 N4 N5 O1 O2 O3 O4 O5 gender  education
## 1 61617 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 3 6 3 4 3  Male     <NA>
## 2 61618 2 4 5 2 5 5 4 4 3 4 1 1 6 4 3 3 3 3 5 5 4 2 4 3 3 Females     <NA>
## 3 61620 5 4 5 4 4 4 5 4 2 5 2 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 2 5 5 2 Females     <NA>
## 4 61621 4 4 6 5 5 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 2 5 2 4 1 3 3 4 3 5 Females     <NA>
## 5 61622 2 3 3 4 5 4 4 5 3 2 2 2 5 4 5 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3  Male     <NA>
## 6 61623 6 6 5 6 5 6 6 6 1 3 2 1 6 5 6 3 5 2 2 3 4 3 5 6 1 Females some college
##  age completed A1.im A2.im A3.im A4.im A5.im A1.re agree_mean C4.re C5.re conscientious_mean agree
## 1 16     1   2   4   3   4   4   5    4.0   3   3        2.8  4.0
## 2 18     1   2   4   5   2   5   5    4.2   4   3        4.0  4.2
## 3 17     1   5   4   5   4   4   2    3.8   5   2        4.0  3.8
## 4 17     1   4   4   6   5   5   3    4.6   2   2        3.0  4.6
## 5 17     1   2   3   3   4   5   5    4.0   4   5        4.4  4.0
## 6 21     1   6   6   5   6   5   1    4.6   6   4        5.6  4.6
##  conscientious extraversion neuroticism openness
## 1      2.8     3.8     2.8   3.0
## 2      4.0     5.0     3.8   4.0
## 3      4.0     4.2     3.6   4.8
## 4      3.0     3.6     2.8   3.2
## 5      4.4     4.8     3.2   3.6
## 6      5.6     5.6     3.0   5.0
psych::describe(big5_calculated[, c(37,40:42)]) # group means for agree and conscientious from each method
##          vars  n mean  sd median trimmed mad min max range skew kurtosis  se
## agree_mean      1 2787 4.65 0.89  4.8  4.72 0.89  1  6   5 -0.77   0.42 0.02
## conscientious_mean  2 2787 4.27 0.95  4.4  4.31 0.89  1  6   5 -0.41  -0.17 0.02
## agree         3 2787 4.65 0.89  4.8  4.72 0.89  1  6   5 -0.77   0.42 0.02
## conscientious     4 2787 4.27 0.95  4.4  4.31 0.89  1  6   5 -0.41  -0.17 0.02

จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้จาก scoreItems (สองบรรทัดล่าง) ตรงกับที่เราคำนวณเอง (สองบรรทัดบน มีคำว่า _mean ตามหลัง)

9. หาค่าสุดโต่งของมาตร

เราจะหาข้อมูลที่มีค่าสุดโต่งเกิน ±3 SD

เนื่องจากไม่มี function สำหรับวิธีนี้โดยตรง เราจะเขียน function outlier_3sd ขึ้นมาเองเพื่อใช้หาว่าแถวใดมีค่าสุดโต่ง

outlier_3sd <- function(var){
 m <- mean(var)
 s <- sd(var)
 loc <- which(var < m - (3*s) | var > m + (3*s))
 value <- var[loc]
 output <- cbind(loc, value)
 colnames(output) <- c("Location", "Outlier_Values")
 return(output)
}

outlier_3sd(big5_calculated$agree) 
##    Location Outlier_Values
## [1,]   108      1.2
## [2,]   118      1.8
## [3,]   245      1.6
## [4,]   447      1.6
## [5,]   658      1.0
## [6,]   661      1.6
## [7,]   1054      1.4
## [8,]   1379      1.2
## [9,]   1397      1.8
## [10,]   1519      1.8
## [11,]   1743      1.8
## [12,]   1776      1.8
## [13,]   2487      1.8
## [14,]   2594      1.8
## [15,]   2605      1.8
## [16,]   2677      1.6
## [17,]   2742      1.6
outlier_3sd(big5_calculated$conscientious)
##    Location Outlier_Values
## [1,]    20      1.2
## [2,]    97      1.4
## [3,]   795      1.0
## [4,]   1002      1.0
## [5,]   1208      1.0
## [6,]   1212      1.2
## [7,]   1296      1.0
## [8,]   1500      1.0
## [9,]   1519      1.4
## [10,]   2552      1.2
## [11,]   2616      1.4
## [12,]   2656      1.2
outlier_3sd(big5_calculated$extraversion) # no outliers
##   Location Outlier_Values
outlier_3sd(big5_calculated$neuroticism) # no outliers
##   Location Outlier_Values
outlier_3sd(big5_calculated$openness)
##   Location Outlier_Values
## [1,]   186      1.4
## [2,]   575      2.0
## [3,]   795      1.2
## [4,]   835      2.0
## [5,]   2353      2.0
## [6,]   2704      2.0

10. Boxplot และ histogram

boxplot(big5_calculated[, 41:45])

hist(big5_calculated[, 41:45])

 

Copyright © 2022 Kris Ariyabuddhiphongs